Wielkość tekstu

Aktualności (329)

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Sulęczyno uprzejmie zaprasza Mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:
GRYPA PTAKÓW – NOWE PRZEPISY PRAWNE! 28 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091). Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są  zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego  przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Rozporządzenie zostało wydane w związku z występowaniem ognisk wirusa i nakłada szereg wymogów dotyczących m.in. utrzymywania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski   Zakazuje się: a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem    żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi, b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach, c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;  Nakazuje się: a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami, b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących: — rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych, — datę przemieszczenia, — miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia, — liczbę ptaków,  e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich…
Urząd Gminy przypomina, że do - 13 stycznia br. w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pok. nr 6 należy podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” Druki deklaracji zostały wypełnione wydrukowane. Odebrać je można w  Urzędzie Gminy Sulęczyno w pok. 6,  w godzinach pracy urzędu.   Uwaga! Brak podpisu spowoduje wykreślenie z projektu. Dla osób, które wcześniej złożyły ankiety szczegółowe, przygotowano indywidualne wyceny instalacji solarnej lub powietrznej pompy ciepła.
Od 1 stycznia 2016 r. działają w powiecie kartuskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy prawnika osoby uprawnione mogą korzystać w pięciu punktach.   Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej •młodzież do 26. roku życia •osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny •seniorzy po ukończeniu 65 lat •osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej •kombatanci •weterani •zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną   Gdzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej    Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy tel. 58 694 51 58 (wejscie od strony ul. 3 Maja, poczekalnia w holu głównym urzędu) Godziny otwarcia punktu: w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00 we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 – 16.30 Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego   Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Gdańska 12, 83-300 Kartuzy tel. 58 380 11 54 (wejście od strony ul. Piłsudskiego) Godziny otwarcia punktu: w poniedziałki i środy w godzinach 15.30 -19.30 we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00 w czwartki w godzinach 8.00 – 12.00 w piątki w godzinach 13.00 – 17.00 Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata   Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo tel. 697 444 044 Godziny otwarcia punktu: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00 we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00 w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00 Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Anteris Fundacja Pomocy Prawnej (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)   Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca tel. 58 684 33 54 Godziny otwarcia punktu: w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00 w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00 Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Kaszubski Uniwersytet Ludowy (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)  …
XXV Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
 Zapraszam na XXV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2016 roku ( tj.piątek ) o godz. 930   w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie  
  INFORMACJA W SPRAWIE WYNIKU OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA POCHODZĄCEGO SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do projektu pn. „POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”
W związku z wystąpieniem na Terytorium Polski zakłóceń w emisji sygnału TVP w naziemnej telewizji cyfrowej, na prośbę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, prosimy o przekazywanie do tut. urzędu informacji dot. działania programu TVP INFO. W przypadku zakłóceń w transmisji niezbędna będzie także informacja, w jakich godzinach one wystąpiły.
Składanie ankiet w zakresie projektu OZE
Zapraszamy mieszkańców gm. Sulęczyno do składania drugiej ankiety niezbędnej do oszacowania możliwości i kosztów zastosowania instalacji solarnych lub powietrznych pomp ciepła do  ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Ankiety Należy Składać w terminie od 9 grudnia do 19 grudnia 2016 w Urzędzie Gminy Sulęczyno. Uwaga! Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione ankiety wraz z wymaganymi zdjęciami kotłowni i miejsca posadowienia instalacji solarnej.
Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza  na drugie spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych które odbędzie się w dniu 13.12.2016 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona Droga 1. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości zakupu i montażu instalacji OZE, a także szczegóły projektu, w tym m.in. analiza złożonych ankiet, kryteria wyboru lokalizacji instalacji oraz warunki ubiegania się o dofinansowanie i jego poziom. Serdecznie zapraszamy na spotkanie celem uzyskania szerszej informacji.    
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2016
Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE. CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2016
Koło Kultury Iberyjskiej działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie zapraszają na SPOTKANIE LITERACKO MUZYCZNO – GASTRONOMICZNE, które odbędzie się 2 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie. W programie spotkania: - wykład dr Wojciecha Charchalisatłumacza ostatniej wersji na polski słynnej powieści Cervantesa „Don Quijote de la Mancha”(Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy).  
M I K O Ł A J E  2 0 1 6 Zapraszamy wszystkie dzieci w sobotę 3 grudnia 2016 roku na spotkanie ze Świętym Mikołajem Prognoza przejazdu po terenie Gminy Sulęczyno jest następująca: Ok. godz. : 9:00 – wyjazd z Sulęczyna 9:15 – Zimna Góra – Kołodzieje 10:00 – Kistowo – Kistówko – Chojna 10:30 – Borek Szkoła – Bielawki – Borek wioska 11:30 – Sulęczyno – Stacja Benzynowa ul. Kartuska :              zapraszamy dzieci z Kłodna, Nowego Dworu, ul. Brzozowej i Tartak 12:00 – Żakowo 12:30 – Widna Góra 13:00 – Amalka - Podjazy 0k. 14:00 - Zdunowice Chata Baryła 15:30 – Węsiory 16:30 – Czarlino – Borowiec 17:00 – Mściszewice (Golica – Skoczkowo – Szkoła) 17:30 – Bukowa Góra 18:00 – Sulęczyno (plac przy Gimnazjum) – zapraszamy wszystkie                dzieci z Sulęczyna /Wszystkie podane wyżej godziną są przybliżone  i mogą ulec małym zmianom/
      PROJEKT „SAMOOBRONA KOBIET” I EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ DLA KOBIET   Z ZAKRESU WALKI WRĘCZ – W RACHACH SAMOOBRONY
Analiza w zakresie zainteresowania mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii
Gmina Sulęczyno prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków Unii Europejskiej. Poziom uzyskanego dofinansowania będzie wynosić 85 % kosztów kwalifikowanych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia ankiety i dostraczenie jej do Urzędu Gminy Sulęczyno do dnia 30 listopada 2016 r. Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do oszacowania potrzeb mieszkańców dotyczących OZE.   Informacje dot. Odnawialnych Źródeł Energii znajdują się poniżej w załączniku.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do wspólnej realizacji projektu pn. „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców
Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych, które odbędzie się dnia  17 listopada 2016 r. o godz. 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno.
XXIII Sesja Rady Gminy Sulęczyno
ZAWIADOMIENIE   DNIA 16 LISTOPADA 2016 ROKU (ŚRODA) O GODZ.1000 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULĘCZYNIE,  ULICA SZKOLNA 2 ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO  
W związku z prośbą Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o rozpropagowanie filmu edukacyjnego pt.: ,,Afrykański Pomór Świń – zasady ochrony świń przed chorobą”, uprzejmie informujemy, iż powyższy film jest dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=emshare  oraz na stronie internetowej Instytutu: http://www.piwet.pulawy.pl  w zakładce ,, Afrykański pomór świń".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień: CPV 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą Zakres usługi: transport uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sulęczyno oraz wyjazdy wycieczkowe.
    Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15  
  Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15
    Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15
W dniu 5 października 2016 r. podpisana została umowa dotycząca dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 IVECO Eurocargo ML150E28W  dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie w kwocie 45.450,00 zł.