Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

  Zapraszam na XLII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się  w dniu 26 czerwca 2018 roku (tj.wtorek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie


   Porządek obrad:
  1.Sprawy regulaminowe:
     a) otwarcie XLII sesji Rady Gminy,
     b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,
     c) protokół z obrad XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 maja 2018 roku – podpisany bez zmian.
   
  2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
   
  3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy z firmami.
      
  4.Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sulęczyno, gmina Sulęczyno obejmującego część działki nr 3181/16,
     b) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny działek ewidencyjnych nr 75/2, 20, 21 oraz części dz. nr 74 i 19 w obrębie
        ewidencyjnym Bukowa Góra, gmina Sulęczyno,
     c) o przystąpieniu do uchylenia uchwały Nr XXV/261/2002 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obejmującego fragmenty gminy Sulęczyno dotyczącego obrębu geodezyjnego Borek,
     d) wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą „Mausz 1” i „Mausz 2”,
     e) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Sulęczynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 1 wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu,
     f) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Sulęczynie przy ul. Promyka 1 wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz  w prawie własności gruntu,
     g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (nr ew.48/8 i  48/9),  
     h) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (nr ew.52/1 i 111/17),
     i) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (nr ew.97/1),
     j) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (nr ew.98/1, 98/2, 1059/1 i 1059/2),
     k) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków,
     l) zmieniająca uchwałę Nr III/19/2014 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Sulęczyno oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr IV/44/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 26 marca 2015 roku,
     m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.
   
  5.Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok  2017:
              a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania  budżetu,    
              b) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno w sprawie absolutorium,
              c) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno w sprawie absolutorium.
            
  6.Podjęcie uchwał w sprawie:    
              a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Sulęczyno za rok 2017,
              b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2017.
   
  7.Interpelacje i wolne wnioski.
   

   

  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
  Kazimierz GLINIECKI   

  Czytany 6666 razy